Taito Sparring-tjänsterna

Business av hantverk!

Syftet med Taito Sparring-tjänsterna är att hjälpa dig som hantverkare eller planerare att kommersialisera dina produkter och snabbt och utan omfattande studier tillägna dig kunskaper om praxis inom affärslivet. Du lär dig att positionera dina produkter och du kan få idéer om vad det i fortsättningen är värt att satsa på. Via tjänsterna har du möjlighet att skapa en personlig kontakt med en affär, vilket betyder att du kan föra diskussioner med en samarbetspartner som du känner. Taito Sparring-tjänsterna tillhandahålls av erfarna affärsföreståndare som har dagliga kontakter med marknaden för hantverk och presentartiklar. Till sparringtjänsterna hör också en skriftlig rapport som ger dig värdefull feedback.

Taito Sparring-tjänster
• Taito-produktutvärdering – du får en bedömning av produktens kommersiella potential och prisnivå. Du kan också få tips om hur produkten kan vidareutvecklas eller säljas via en annan distributionskanal.
• Taito-provmarknadsföring – ger dig en klar bild av kundintresset och affärens status på provmarknaden samt positionen för din produkt i förhållande till konkurrenterna.
• Taito-produktinfo – du får veta vilka egenskaper om produkten som enligt lagen bör anges, men du lär dig också hur du genom produktinformation kan öka försäljningen.

Pris: 85 € + moms 24 %/tjänst

Beställningar och tilläggsuppgifter kontakta verksamhetsledare Malin Wälitalo-Palo, e-mail: malin.walitalo-palo(at)loftet.fi 

Sakkunnig inom hantverksföretagsamhet – Taito Sparringpartner
Taito Shop-affärerna och hantverksföreningarnas övriga butiker har nära 100 års erfarenhet av affärsverksamhet med hantverksprodukter. Affärerna grundades i syfte att fungera som en försäljningskanal för regionala hantverksprodukter. Åren går och tiderna förändras, men föreningarnas uppgift är fortfarande att utveckla regional hantverksverksamhet och planering. Att utveckla hantverket till en framgångsrik affärsverksamhet förutsätter kontinuerliga satsningar. Taito Sparring-tjänsterna är ett sätt att föra samman hantverkare och distributionskanal. Det är till båda parters fördel att utbudet av nya produkter på marknaden ökar, oberoende av om produkterna säljs på nätet eller i butik. För oss är det en hjärtesak att utveckla hantverket till en vinstgenererande verksamhet.